Pla de Formació 2019

INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY I EXECUCIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ SOCIAL A L'IMAS

LES LLEIS DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC (LLEIS 39/2015 I 40/2015)

imatge curs